Informatieavond | 29 november 2018

Op 29 november 2018 heeft in Het Rietveld een informatieavond plaatsgevonden. Iets meer dan 90 bewoners waren aanwezig en hebben informatie gekregen over de laatste stand van zaken. Met de toekenning van de aanvraag ‘proeftuin aardgasvrije wijken’ komt het project ‘Nagele in Balans’ in een nieuwe fase. Niet langer is het alleen maar een mooi plan, we kunnen overgaan tot uitvoering. Er is door Energiek Nagele en alle partners de afgelopen periode hard gewerkt aan het formuleren van haalbare doelstellingen wat uiteindelijk moet resulteren in concrete uitvoering. Daarvoor is een professionalisering van de eigen organisatie nodig en moeten taken, verantwoordelijkheden, planning, financiele en juridische consequenties, en doelstellingen in beeld worden gebracht en worden vastgesteld. We hebben deze avond uitgelegd hoe we dit willen bereiken en met wie we deze slag aan het maken zijn.

We vinden het belangrijk dat de bewoners betrokken blijven en zich kunnen uitspreken over de plannen. Het is van, voor en door het dorp tenslotte. Alle aanwezigen konden antwoord geven op 3 vragen die we hebben voorgelegd. Hieronder de uitslag.

Aantal ingeleverde kaarten: 31

Wat ziet u als grootste kans?

de toekomst op verantwoorde manier

opnieuw het modernste dorp worden en daarmee wegwijzer

Nagele komt beter op de kaart/wordt weer modern dorp (5x)

Dat het werkt

Nagele energie-neutraal worden

Voorzien in eigen energie/Energie-neutraal worden

Nagele wordt weer interessant om te wonen, leefbaarheid enorme impuls

Nagele aardgasvrij, supergoed plan

Kans om aantoonbaar energieneutraal te worden

Nagele weer een pilot als in ‘50

Dit project gaat lukken

Prijsstijging energie beteugelen

Geweldig wat jullie al bereikt hebben

Prachtig duurzame pilot/enorm voorbeeldproject

Gasvrij leven

 

Wat ziet u als grootste bedreiging?

Logge overheidsapparaat bv. vergunningen, kwaliteits-, veiligheidseisen

Verdeeldheid onder de mensen

Te weinig deelname / niet iedereen mee wil doen (7x)

Dat het niet werkt

Geen subsidie

Overheid die zonnestralen gaat belasten 😉

Kosten voor bewoners (3x)

Goede organisatie op touw zetten

Alle neuzen dezelfde kant op krijgen

Dat het niet doorgaat

 

Welk cijfer geeft u het plan ‘Nagele in Balans’ ?

7 à               3x

8 à               10x

9 à                6x

10 à             2x

 

op de vraag: wij zoeken een notulist à 1 aanmelding

op de vraag: wilt u eventueel deelnemen aan de ledenraad à 5 aanmeldingen

 

Uitnodiging informatiebijeenkomst donderdagavond 29 november

Het plan van Energiek Nagele en de prijswinnaars van ‘Nagele in Balans’ om het dorp te verduurzamen kan doorgaan. Hoog tijd om u als bewoner bij te praten. U bent donderdagavond 29 november van harte uitgenodigd om, aansluitend aan het dorpsoverleg van dorpsbelang, de informatiebijeenkomst ‘Nagele in Balans’ bij te wonen. Wij nemen u mee in de plannen. Een belangrijk element is de seizoensberging voor

warmte. Deze opslag kan ervoor zorgen dat het dorp op termijn in haar eigen energiebehoefte kan voorzien.

Het programma van de avond is als volgt:

19.15 uur: Inloop

19.30 uur: Dorpsoverleg

20.15 uur: Pauze

20.30 uur: Informatiebijeenkomst ‘Nagele in Balans’ met o.a. aandacht voor waar we vandaan komen, de huidige stand van zaken en het vervolg. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

± 21.30 uur: Einde programma

Rutger Bergboer spreker tijdens manifestatie ‘Grensverleggers’

Architectuur Lokaal organiseert op 29 november de bijeenkomst ‘Grensverleggers’; wonen, werken, leven met zorg en energie. Het is de zevende editie van de landelijke manifestatie voor en over (publiek) opdrachtgeverschap en ontwerp. De manifestatie biedt een rijk programma voor en van bestuurders, ontwerpers, kennisinstellingen, ambtenaren, beleidsadviseurs, (gebieds)ontwikkelaars en corporaties uit de voorhoede, die hun innovatieve ideeën delen met collega wethouders, raadsleden, gedeputeerden, ontwerpers en alle anderen die betrokken zijn bij opdrachtgeverschap en ontwerp in Nederland.

Rutger Bergboer is voorzitter van Energiek Nagele en initiatiefnemer van de prijsvraag Energielab Nagele. Hij geeft tijdens de manifestatie een toelichting op de prijsvraag die ervoor gezorgd heeft dat Nagele als ‘Proeftuin aardgasvrije wijken’ verder gaat met de energietransitie.

Nagele blij: Aanvraag proeftuin aardgasvrije wijk gehonoreerd

Het plan van Energiek Nagele en de prijswinnaars van ‘Nagele in Balans’ om Nagele aardgasvrij te maken kan versneld doorgaan.  Minister Ollongren heeft Nagele aangewezen als proefwijk en stelt daarvoor budget beschikbaar. Voorzitter Energiek Nagele Rutger Bergboer:” wij zijn blij dat we van Nagele als modernste dorp van de jaren 50 straks het duurzaamste dorp van Europa kunnen maken”. Wethouder Marian Uitdewilligen: “Dit is een opsteker voor het vooruitstrevende dorp Nagele en de Noordoostpolder, en voor alle vrijwilligers die er al twee jaar vele uren in hebben gestoken”.

Het plan Nagele in Balans

Met dit plan wordt de kern van Nagele op termijn aardgasvrij. De daken worden gebruikt voor zonnecollectoren. Het platte daken-dorp leent zich daar uitstekend voor.  En er wordt een balans gemaakt tussen opwekking, opslag en gebruik van energie: ‘Nagele in Balans’. Dit gebeurt door een seizoensberging. Onder de grote grasvelden van de hofjes komen goed geïsoleerde opslagtanks met warm water te liggen. Het overschot aan heet water die de thermische zonnecollectoren ‘s zomers opwekken wordt hierin opgeslagen. In de winter wordt dit warme water gebruikt om de huizen te verwarmen. Met dit plan blijven de ruimtelijke patronen en gevoelige architectuur van Nagele in stand. Een plan waar de dorpelingen tijdens een presentatie in maart vierkant achter stonden.

Start in de Karwijhof

Energiek Nagele wil starten met de Karwijhof. Daar zijn de plannen en het proces met de betrokken partijen al ver gevorderd. Bovendien zijn in dit hofje drie ‘smaken’ gebouwen die er zijn in Nagele voorradig: particulieren woningen, huurwoningen van Mercatus en woningen van Vereniging Hendrick de Keyser met een monumentale status. De ervaring die hier wordt opgedaan wordt meegenomen naar de volgende hofjes. Uiteindelijk zal iedere woonhof in het dorp zijn eigen specifieke wensen en aanpak hebben en overleg en ‘maatwerk’ zullen nodig zijn. Hofje voor hofje wordt benaderd en uiteindelijk aardgasvrij gemaakt.

Landelijke programma aardgasvrije wijken

Er hebben zich in totaal 75 wijken ingeschreven om proeftuin te worden. Naast winnaar Nagele start er nog een aantal wijken. Geselecteerde wijken variëren in techniek en aanpak. Op die manier kan een maximaal leereffect worden bereikt in de proeftuinen. Voor het programma is een rijksbijdrage van 85 miljoen euro beschikbaar.

Bekijk ook de publicatie op Innax.nl

‘Nagele in Balans’ in de race voor ‘proeftuin aardgasvrije wijken’

Voor de zomervakantie hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd in MFC Het Rietveld om de plannen rond ‘Nagele in Balans’ toe te lichten. Dit plan kan ervoor zorgen dat Nagele op termijn energieneutraal en gasloos kan worden. Hiervoor wordt o.a. een innovatief systeem gebruikt dat warm water opslaat om vervolgens in de winter te kunnen gebruiken. Wij verwijzen u inhoudelijk verder graag door naar de presentatie van 14 juni.

Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft afgelopen zomer een regeling opengesteld onder de noemer Proeftuin aardgasvrije wijken. Voor deze regeling hebben we samen met de Gemeente en andere betrokken partijen een aanvraag ingediend. Begin oktober verwachten we de uitslag van deze aanvraag en horen we of Binnenlandse zaken in ons plan zal investeren. Wij hopen op positief nieuws voor ons dorp. Op onze website proberen wij spoedig de uitslag te communiceren. En uiteraard zullen we te zijner tijd weer een informatieavond organiseren.

 

Energiek Nagele 24 september landelijk in het nieuws

De duurzame plannen van Energiek Nagele met betrekking tot ‘Nagele in Balans’ vallen op. Dat blijkt wel uit de aandacht vanuit de landelijke pers. Op 24 september heeft het Financieel Dagblad een artikel gepubliceerd en BNR radio een kort interview uitgezonden met betrekking tot het initiatief. Wij verwijzen u graag door naar deze media.

Nagele

Terugblik informatiebijeenkomst 14 juni

Zo’n 70 belangstellenden toonden hun interesse in de plannen van ‘Nagele in Balans’ door op 14 juni aanwezig te zijn bij de presentatie in MFC Het Rietveld. De plannen om gasloos wonen in Nagele mogelijk te maken, werden uitgebreid toegelicht door het projectteam. Uiteraard was er ook aandacht voor de actuele subsidieaanvraag ‘aardgasvrije wijken’ die door wethouder Marian Uitdewilligen kort werd toegelicht.

De reacties van de aanwezigen waren zondermeer positief te noemen en de constructieve vragen na afloop vormden voor het team een belangrijke stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg: Nagele verduurzamen en net zoals bij het ontstaan van het dorp, weer op de kaart zetten als modern en toonaangevend. 

De presentatie van 14 juni kunt u hier downloaden.

 

 

Meer weten over het prijswinnende project ‘Nagele in balans’? Kom dan naar de informatiebijeenkomst.

Op 30 maart heeft Commissaris van de Koning Leen Verbeek, de winnaar bekend gemaakt van de prijsvraag ‘Energielab Nagele’. De jury, die bestond uit professionals en dorpsbewoners, koos unaniem voor het ontwerp ‘Nagele in Balans’. Dit plan slaagt in een bijna onzichtbare energietransitie van woningen die indertijd voor een dubbeltje werden gebouwd. Het betreft concrete toepassingen die Nagele binnen afzienbare termijn ‘off the grid’ kunnen brengen (gasloos). Dit maakt dat het initiatief van betekenis is voor de inwoners van ons dorp.

De mogelijke uitvoerbaarheid op korte termijn werd tevens geroemd door de jury. Daarom lichten wij de plannen dan ook in een vroeg stadium uitgebreid toe. Inwoners van het dorp, de buitenwegen en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op donderdagavond 14 juni in het MFC.

Programma

19.30 uur: Inloop

20.00 uur: Start programma:

Welkom door Rutger Bergboer, voorzitter Energiek Nagele

Presentatie Margret Drok, ontwerpteam Nagele in Balans

Visie en toelichting gemeente

Vragenronde

21.30 uur: Afsluitende borrel

Aanmelden is niet noodzakelijk.

Nagele ‘off the grid’: plan Nagele in Balans wint prijsvraag Energielab Nagele

30 maart maakten Leen Verbeek (Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland) en Dirk Sijmons (juryvoorzitter van de prijsvraag Energielab Nagele) het resultaat bekend van de ontwerpprijsvraag Energielab Nagele. Deze prijsvraag werd in september uitgeschreven op initiatief van bewoners van Nagele, verenigd in de Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele.
De jury wees het plan ‘Nagele in Balans’ van het ontwerpteam onder aanvoering van Margret Drok (Sacon) uit Zwolle, unaniem aan als winnaar van de prijsvraag. “Iedereen mag de handen dichtknijpen met een plan dat, met behoud van de ruimtelijke patronen en de gevoelige architectuur van Nagele, slaagt in een bijna onzichtbare energietransitie van woningen die indertijd voor een dubbeltje werden gebouwd. Het plan is op korte termijn uitvoerbaar. Dat het Nagele binnen afzienbare termijn off the grid hoopt te brengen is groot voordeel ten opzichte van andere plannen,” aldus de jury. De dorpsbewoners kozen ook voor dit plan, dat op het meeste draagvlak in het dorp kan rekenen.

Energiek Nagele schreef de prijsvraag uit in haar zoektocht naar inspirerende en betekenisvolle oplossingen op het gebied van duurzame energie, waarbij Nagele opnieuw als experimentdorp en proeftuin werd aangeboden. “We hopen daarmee ons dorp een kwaliteitsimpuls te geven, door opnieuw ruimte te bieden aan het experiment, en Nagele zo uit te laten groeien tot een duurzaam en energieneutraal dorp waarin het prettig is (en blijft) om te wonen. Bovendien kan Nagele op deze manier een bescheiden bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Daarmee helpen we het dorp én helpen we de omslag naar een duurzame samenleving te versnellen en te vernieuwen,” luidde de oproep van Rutger Bergboer, voorzitter van Energiek Nagele.

Bijeenkomst bewoners

In de tweede ronde van de prijsvraag hadden de vier ontwerpteams, die de jury in de eerste ronde van de prijsvraag had geselecteerd, hun visies uitgewerkt tot een plan. Nadat de jury unaniem haar keuze voor het winnende plan had gemaakt, informeerde Rutger Bergboer de jury over de reacties op de plannen die Energiek Nagele enkele dagen eerder in een interne bijeenkomst met bewoners van Nagele had bekeken en besproken. De voorkeur van de bewoners bleek dezelfde te zijn als die van de jury.

De vier plannen

Nagele in Balans

  

Margret Drok (Sacon), Jaap Kuin (Hogeschool Windesheim), Ad Hoogers (BOOM-Hoogers), Pieter Klep (Innax Gebouw & Omgeving), Khing Go (Innax Gebouw & Omgeving), Roel Vogelzang (Sacon)
In dit plan zijn bestaande systemen (HoCoSto) en technieken (folie uit de wegenbouw) ingezet om te laten zien dat een betaalbare energieneutrale wijk kan worden gemaakt in Nagele. Hiervoor heeft Nagele voldoende daken. Met dit voorstel wil het team bovendien aantonen dat het mogelijk is om Nagele weer op de kaart te zetten door de ingrepen onzichtbaar te laten zijn. De uitwerking van de visie concentreert zich op de Karwijhof en op Museum Nagele. De ingrepen die zijn voorgesteld, kunnen elders in het dorp zichtbaar gemaakt worden.

Nagele, VIERT!


Martijn de Gier (kbng architectuur | stedebouw | restauratie); ondersteuning van: stichting WarmBouwen (PHPP), Duratherm (warmtepomp, bronnen), Ouwehand bouw (bouwkundig), Bouwdynamica (bouwfysica), Comm.art (community making theater)
Voorgesteld wordt een prudente oplossing waarbij de bestaande woningen niet teveel worden aangepast. Het plan beoogt ook stimulering van ontmoetingen om te komen tot werkelijk contact met de buren, met als meest concrete uitwerking een gemeenschappelijke schuur. De bedoeling is dat het plan wordt uitgevoerd door gezamenlijke inspanning van bewoners en met inzet van een community maker. Hiertoe is een proces ontworpen met meerdere werkgroepen.

Poldervonk: een blakend algenbaken


David Huijben, Abel Coenen, Koen Steegers
In de uitwerking van de visie is de aandacht geconcentreerd op algenteelt. Daarmee wordt ingespeeld op de belangrijke vraag, hoe energie kan worden geoogst op een manier die ecologisch verantwoord is. Het idee van algenteelt op zichzelf is jong maar niet nieuw. De vernieuwing in dit plan zit in de uitvinding van een drijvende mat waarop algen kunnen worden gekweekt. De algenmatten worden in nieuw te graven waterlopen gelegd in gebieden die het sterkst dalen en daardoor het natste zijn. Aan agrariërs in deze gebieden wordt een geleidelijke transitie naar algengroei geboden. Het plan voorziet in een verdienmodel met onder meer een bierbrouwerij als sociaal-maatschappelijke onderneming.

Terug Naar de Toekomst


Olv Klijn, Eric Frijters (FABRICations), Auguste van Oppen, Evert Klinkenberg (BETA Office for Architecture and the City)
Dit team heeft de culturele dimensie van de energieopgave gezocht. Voorgesteld wordt een concentratie op organisch restafval als energiebron waar het dorp profijt van kan hebben. Een groot ruimtelijk plan biedt ontwikkelmogelijkheden aan innovatieve bedrijven die een nieuwe business case kunnen bouwen op restmaterialen van landbouwproducten. De inzending illustreert de behoefte aan dat ruimtelijke plan. Een groter plan is ook nodig voor de isolatie van de delicaat vormgegeven woningen; de bestaande pakketten zijn hiervoor, aldus de makers, niet geschikt.

Feestelijke bijeenkomst
Bij de feestelijke bekendmaking in MFC Het Rietveld in Nagele lichtte juryvoorzitter Dirk Sijmons (o.a. vm. Rijksadviseur Landschap) de opgave van de energietransitie in brede zin toe, waarna wethouder Andries Poppe van de gemeente Noordoostpolder, sprak over duurzame energie in Nagele. Daarna presenteerden de vier ontwerpteams hun plannen. Een korte beschrijving van de plannen, met de samenstelling van de teams kunt u hieronder lezen; de volledige inzendingen en het juryrapport, met alle informatie over het verloop van de prijsvraag en het oordeel van de jury, kunt u hier downloaden. Naast Dirk Sijmons bestond de jury uit Pi de Bruijn (architect, partner ArchitectenCie), Stefan Davids (bewoner Nagele, lokaal ondernemer), Kees Duijvestein (adviseur TVDH Architecten, em. hoogleraar Duurzame Ontwikkeling in de Gebouwde Omgeving TU Delft), Anneke Keur (bewoner Nagele) en Leen Verbeek (Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland).

Winnaar en vervolg
Tenslotte maakte Leen Verbeek bekend dat het plan ‘Nagele in Balans’ de winnaar van de prijsvraag is geworden. De inzenders van dit plan ontvangen € 16.000; de drie teams die op de tweede plaats zijn geëindigd elk € 8.000 (excl. btw). Bij de prijsuitreiking werd aan alle vier teams een spade uitgereikt, die symbool staat voor de pioniersgeest van de Nagelezen.
De ambitie van Energiek Nagele is om uitvoering van de ideeën mogelijk te maken, ook al kan de coöperatie niet zelf als opdrachtgevers optreden. Daarom zal Energiek Nagele met de partners, ontwerpers en potentiële opdrachtgevers op zoek gaan naar de benodigde fondsen en/of financiering, om realisatie van de plannen mogelijk te maken. De voortgang zal te lezen zijn op www.energieknagele.nl

Partners
Energiek Nagele voerde de prijsvraag uit met de volgende partners: Vereniging Dorpsbelang Nagele, Ondernemersvereniging Nagele, Museum Nagele, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gemeente Noordoostpolder, Provincie Flevoland, Vereniging Hendrick de Keyser, Waterschap Zuiderzeeland en Woningcorporatie Mercatus. Architectuur Lokaal organiseerde de prijsvraag conform Kompas light Prijsvragen; secretaris van de jury was Cilly Jansen van Architectuur Lokaal, m.m.v. Stef Bogaerds en Tom Prins.

 

Leen Verbeek maakt op 30 maart de winnaar bekend van de prijsvraag Energielab Nagele.

Op vrijdagmiddag 30 maart maakt de heer Leen Verbeek, Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland, het resultaat bekend van de prijsvraag Energielab Nagele in MFC Het Rietveld. Bovendien geeft niemand minder dan Dirk Sijmons, één van Nederlands meest vooraanstaande specialisten op het gebied van duurzame energie en voormalig Rijksadviseur Landschap, een toelichting op de onontkoombare energietransitie door het opraken van de voorraad fossiele brandstoffen. Het belooft dus een feestelijke en interessante middag te worden voor Nagelezen en andere belangstellenden.

Programma 30 maart

15.00 uur: Inloop

15.30 uur: Start programma:

  • Welkom door Rutger Bergboer, voorzitter Energiek Nagele
  • Presentatie over de opgave van de energietransitie door Dirk Sijmons
  • Wethouder Poppe, over duurzame energie in Nagele
  •   Korte presentaties van de 4 ontwerpteams  o.l.v. Kees Duijvestein, hoogleraar TU Delft
  •   Bekendmaking van de winnaar door de heer Leen Verbeek ±17.00 uur: Afsluitende borrel

±17.00 uur: Afsluitende borrel

Aanmelden is niet noodzakelijk.